ความคืบหน้าโครงการ Horizon 2020

โครงการ Marie Sklodowska Curie Action (MSCA)

โครงการ Marie Sklodowska Curie Action (MSCA) เป็นโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยให้ทุนอบรมแก่นักวิจัยและบุคลากรจากสถาบันวิจัยเดินทางไปทำงานหรือศึกษาในต่างประเทศ เมื่อปี ค.ศ. 2014 โครงการดังกล่าวมีงบประมาณ 6,110 ยูโร และได้มอบทุนแก่นักวิจัยกว่า 65,000 ราย ในสาขาต่างๆ และมีเป้าหมายให้ทุนระดับปริญญาเอก 25,000 รายภายในปี ค.ศ. 2020 โครงการ MSCA ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยศาสตราจารย์ Stefan Hell ผู้ชณะรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี ค.ศ. 2014 เคยได้รับทุนจากโครงการ MSCA
 

สถาบันเพื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยียุโรป (European Institute for Innovation & Technology: EIT)

สถาบันเพื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยียุโรป (European Institute for Innovation & Technology: EIT) จัดตั้ง Knowledge and Innovation Communities (KICs) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและภาคธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมในยุโรป และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ โครงการ KICs ริเริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2010 ด้วย 3 KICs แรก ได้แก่ Climate-KIC ในสาขาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ KIC InnoEnergy ด้านพลังงาน และ EIT ICT Lab เพื่อนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถือว่าเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก เมื่อปี ค.ศ. 2014 สถาบัน EIT จึงได้ก่อตั้ง KIC Health เพื่อสาขาการดูแลสุขภาพ และ KIC Raw Materials ด้านวัสดุ อีกทั้งมีแผนการก่อตั้ง KICs ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหารและการคมนาคมขนส่งในเมือง (urban mobility) ในปี ค.ศ. 2016 
 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

นาย Kostas Glinos หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ ประจำกระทรวงการวิจัยและนวัตกรรม (DG RI) คณะกรรมาธิการยุโรป กล่าวว่าสหภาพยุโรปผลิตสิทธิบัตรร้อยละ 30 ของปริมาณทั่วโลก และผลิตผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ร้อยละ 30 เช่นกัน ดังนั้นการผลิตนวัตกรรมประมาณร้อยละ 60 จึงเกิดขึ้นนอกภูมิภาคสหภาพยุโรป อียูจึงจำเป็นต้องพยายามพัฒนาความร่วมมือกับภูมิภาคอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าถึงความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะจากประเทศไหนก็ตาม ซึ่งรวมถึงบุคลากร มหาวิทยาลัย บริษัท และองค์ความรู้ต่างๆ เชื่อว่าความร่วมมือระหว่างประเทศจะสามารถช่วยหาทางแก้ไขปัญหาสังคมระดับโลกได้ เช่น การเพิ่มสัดส่วนของประชากรสูงอายุ เพื่อที่ประเทศต่างๆจะสามารถแบ่งเบาภาระในการวิจัย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการทูตวิทยาศาสตร์ (science diplomacy) โดยสหภาพยุโรปยังไม่มีนโยบายการทูตวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ แต่วิทยาศาสตร์ส่งผลกระทบต่อนโยบายการเมืองต่างๆ เช่น ในด้านสภาพภูมิอากาศ และสามารถเสริมสร้างสันติภาพได้ ในอีกแง่มุมหนึ่งการทูตก็สามารถส่งผลในเชิงบวกต่อเป้าหมายวิทยาศาสตร์ เช่นกัน คณะกรรมาธิการยุโรปคาดว่าโครงการ Horizon 2020 จะมีความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้นในปีข้างหน้า
 

บทเรียนจากโครงการ Horizon 2020

ผู้ร่วมการประชุมพอใจกับ Participant Portal เว็บไซต์ของโครงการ Horizon 2020 ซึ่งให้คำแนะนำ และเป็นช่องทางค้นหาโครงการและหุ้นส่วน อย่างไรก็ดี ผู้ร่วมการประชุมเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการให้คำแนะนำแก่ผู้สมัครที่ไม่ประสบผลสำเร็จในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อที่จะสามารถปรับปรุงข้อเสนอและร่วมสมัครในครั้งต่อไป แต่นาย Wolfgang Burtscher รองผู้อำนวยการ DG Research and Innovation คณะกรรมาธิการยุโรป กล่าวว่าคณะกรรมาธิการไม่สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้สมัครทุกรายได้ National Contact Point และมหาวิทยาลัยจึงอาจจำเป็นต้องคัดเลือกผู้สมัครก่อนที่จะส่งข้อเสนอโครงการมายังคณะกรรมาธิการ อย่างไรก็ตามโครงการวิจัย Horizon 2020 ประสบความสำเร็จและดีขึ้นกว่าโครงการวิจัยยุโรปเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว 


กลับไปหน้าบทความ